תקנון

תקנון האתר

א. כללי

 1. אתר האינטרנט confettix.co.il    (להלן: "האתר")  הנו אתר המופעל ע"י חברת קונפטיקס, ח.פ. 200611853 (להלן: "החברה ")
 2. אתר האינטרנט הנו חנות וירטואלית למכירת מוצרים שונים למסיבות ואירועים. האתר נמצא  בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 3.  
 4. קניית מוצרים באתר ו/או שימוש בו, הצטרפות למועדון הלקוחות של האתר, מהווה הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון. ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון להלן הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או להצטרף למועדון הלקוחות.
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש מכל סוג שיעשה על ידי הלקוח באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי להתקשרות שבין הלקוח לאתר.
 6.  ניתן להפנות שאלות לגבי האתר, המוצרים הנמכרים באתר והשירותים המוצגים בו, כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של מי מהמוצרים, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שניתן לרכוש באמצעות האתר, לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 48 שעות.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והתקנון שיחייב הוא התקנון שיחול בעת ביצוע ההזמנה.  
 8. כותרות סעיפי תקנון זה הינן לשם נוחיות בלבד ואין להתחשב בהן לצורך פרשנותו.

ב. הליך הרכישה

 1. מרבית המוצרים המוצעים לרכישה באתר נמכרים כערכה הכוללת מגוון פריטים כגון : דברי מזון ,אביזרי קישוט ואוירה, מוצרים נלווים ומוצרי גרפיקה. על מנת ליצור לכם מתנה מיוחדת וייחודית בקלות ובאיכות .
 2.  המחירים המוצגים באתר זה – הינם בשקלים , וכמו כן כל התשלומים מבוצעים בש"ח (שקל חדש). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מחיר של פריט כלשהו או להסיר פריט העומד למכירה בכל עת, גם אם קיימת הזמנה לפריט. במקרה כזה תישלח הודעה ללקוח על חסר במלאי ויושבו לו כספי הרכישה.
 3. לרכישת מוצר, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר ולמסור את מלוא הפרטים הנדרשים, לרבות שם הרוכש, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואת אפשרות הלקוח להזמינו.
 4. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בס"ק 3 לעיל, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, נציגנו יבצעו בדיקה של פרטי אמצעי תשלום הלקוח ורק לאחר אישור ההזמנה, הפעולה תאושר והמוצר ישלח ללקוח בהתאם לבקשתו. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע, לאחר ביצוע ההזמנה.  ואישורה
 5. אישור סופי של ההזמנה ישלח בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. המועד המשלוח הנקוב באתר הנו החל מיום אישור העסקה.
 6. מכירת המוצרים המוצגים באתר, כפופה להימצאותם במלאי. החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לדאוג שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.
 7. במידה ויתברר כי מוצר שנרכש כחלק מהערכה כולה, לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה ולא היה מוצר חלופי דומה , תישלח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, החברה תוכל להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוח יאשר הצעת החברה למשלוח מוצר חלופי, יעודכנו פרטי ההזמנה. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה והחברה  תימנע מכל חיוב אמצעי התשלום של הלקוח בגין ההזמנה שבוטלה ו/או תשיב ללקוח כל סכום ששולם על ידו בגין המוצר  ככל ששולם ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה  בגין חוסרים במלאי כאמור לעיל, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב
 1. מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנות הכלליות להוראות פרטניות, יגברו ראשית ההוראות הפרטניות.
 2. בהעדר הוראה אחרת בתקנון זה, תהיה לכל המונחים בו המשמעות שיש להם בדין הישראלי, והם יפורשו בהתאם. מוסכם כי בית המשפט בחיפה והוא בלבד יהיה מוסמך לדון בכל טענה ו/או תביעה לפי תקנון זה.
 1. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות אשר בוצעו.

ו. ביטול הזמנה

 1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
 3. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.
 4. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 5. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שרכש באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 6. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של האתר.
 7. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 8. במקרה של בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר כבר נשלח, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה ללקוח והחזרתה לחברה). דמי המשלוח ינוכו אף אם הלקוח היה זכאי למשלוח חינם לאור מבצע
 9. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים: אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו; כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה;
 10. ביטול ההזמנה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה.

 

 

ד. כשרות להשתמש באתר

ד1. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצרף הלקוח את אישור האפוטרופוס בכתב.
 2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ד2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

 1. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
 2. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
 3. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו  ו/או עשה במכוון מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות החוק.
 4. במקרה בו כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 5.  

ג. אספקה והובלת מוצרים

 1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, במועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 2. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות ברשות הדואר ו/או המשלוחים וכיוצ"ב.
 4. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
 5. זמני אספקת המוצרים המצוינים- באתר , כוללים רק את חישובם של ימי עסקים בלבד.
 6. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 7. במקרה של סירוב לקבל את החבילה מדי השליח לאחר שזו זה מכבר נשלחה, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה )
 8. לא יינתן החזר כספי על מוצרים בפורמט של קבצים להורדה

 

ה. סודיות המידע

 1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות וטיפול בהזמנת הלקוח.
 2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. האתר עומד בתקן אחיד  PDI-DSS  לאבטחת מידע לעסקים .  

ז. חבות

 1. החברה  לא תהא אחראית ולא תישא בחבות כלשהי במקרה שהאתר לא יהיה תפעולי זמנית עקב בעיות טכניות שאינן בשליטת החברה.
 2. החברה  לא תישא בכל דרך שהיא בחבות לכל נזק או הפסד הנובע במישרין או בעקיפין מעיכוב באספקת הטובין או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה לרבות פעולותיהם של צדדים שלישיים כלשהם. החברה לא תישא בחבות ו/או באחריות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, או הפסד או נזק מכל סוג שהוא, בין אם כתוצאה מהפסד נתונים, מהפסד רווחים או מהפסד הכנסות, בקשר לשימוש באתר זה.  

ח. בטיחות וגהות

מובהר כי החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק שייגרם למשתמשים בגין השימוש במוצרים הנמכרים באתר, אשר יעשו במוצרים שימוש העומד בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד להתוויות ו/או אזהרות ו/או הוראות שימוש הקבועות בכל דין ו/או המפורטות על גבי המוצרים עצמם.
 
ט. זכויות יוצרים

 1. התוכן המילולי וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, המאמרים מבלוג הרעיונות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה בכתב ומראש.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 5. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
 6. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן(
 7. השם "קונפטיקס " וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 8. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

י. תנאים נוספים

 1. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.
 2. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לרבות בגווני הצבעים של המוצרים,  לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מובהר ומוסכם כי החברה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.
 3. שימושכם במידע או בחומרים כלשהם באתר זה נעשה באחריותכם הבלעדית, ואנו לא נישא בחבות כלשהי בגינה. באחריותכם הבלעדית לוודא כי מוצרים, שירותים או מידע הזמינים באמצעות אתר זה עומדים בדרישותיכם הספציפיות.
 4. אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. אתר זה משתמש בקובצי cookie לצורך ניטור העדפות גלישה ואחסון פרטי גלישה במטרה לאפשר לכם להשתמש בעגלת הקניות שלנו ולחזור אליה לאחר יציאה מהאתר.
 5. ספקי המוצרים הם שיהיו אחראים כלפי הקונה בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל.
 6. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריות הבלעדית והמלאה שלהם.
 7. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 8. האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.
 9. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר או בלשון יחיד, הכוונה גם לנקבה  ו/או ללשון רבים, לפי העניין.